Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VÝBĚR DODAVATELE MOBILNÍCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB
Odesílatel Ondřej Němeček
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2019 07:34:30
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Znění žádosti o vysvětlení:
Dotaz č. 1:
Jeden z potencionálních dodavatelů by chtěl upozornit na nepřiměřeně vysoké pokuty za hodinu prodlení výpadku mobilní sítě pro poskytování hlasových služeb v lokalitě Letiště ve výši Kč 12.000 a stejně tak smluvní pokuty ve výši 12.000,-- za každou hodinu prodlení v případě globálního výpadku mobilní sítě pro poskytování vysokorychlostního internetu.

Vzhledem k tomu, že jmenované mobilní služby GSM jsou službami negarantovanými, není možné zaručit poskytování hlasových služeb a služeb vysokorychlostního internetu. Žádáme o odstranění tohoto bodu z ZD.

Odpověď na dotaz č.1: Zadavatel trvá na výši sankcí uvedených v bodě 15 Přílohy B zadávací dokumentace, neboť kryjí provozní rizika spojená s celkovou nedostupností služeb.


Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 Zákona neprodlouží lhůtu pro podání nabídek, protože výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace neprovedl takovou změnu a/nebo doplnění zadávacích podmínek, jejichž povaha by vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Ondřej Němeček
člen komise


Přílohy
- 4944 Vysvětlení ZD_1.pdf (558.36 KB)