Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Poskytování autorizovaných servisních služeb a dodávky náhradních dílů pro vozidla značky Škoda a Volkswagen
Sender Eva Balíková
Sender organization Letiště Praha, a. s. [CRN: 28244532]
Recipient All (including public)
Date 26.11.2020 08:58:11
Subject Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den,
objednatel obdržel níže uvedený dotaz:

Dotaz:
Jako potenciální účastníci předmětného výběrového řízení bychom chtěli před případným podáním nabídky požádat zadavatele o jednu níže popsanou záležitost, týkající se obsahu Vzoru smlouvy.

Všichni autorizovaní servisní partneři Škoda, Volkswagen a Volkswagen užitkové vozy, mají standardně uzavřeny smlouvy se všemi velkými pojišťovnami, působícími na českém trhu. V těchto smlouvách je mimo jiné specifikováno i to, za jakých podmínek jsou poskytovány servisní služby (primárně opravy vozidel v rámci pojistných událostí). A servisní partneři jsou povinni dodržovat příslušná ustanovení těchto smluv i při fakturacích.

Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat zadavatele o doplnění / úpravu textu Vzoru smlouvy, konkrétně:

1.) v čl. 6 Cena a platební podmínky, odst. 6.11 doplnění uvedeného textu:
Dodavatel se zavazuje poskytnout Objednateli ...... hrazené pojišťovnou. ""V těchto případech bude fakturace prováděna v ceníkových cenách dle smlouvy Dodavatele s příslušnou pojišťovnou."" Dodavatel se zavazuje ...... do 17 dnů od data vystavení dobropisu.

2.) resp. drobnou úpravu textu v příloze č. 1 smlouvy: Ceník náhradních dílů, konkrétně:
Výše uvedené jednotkové ceny za dodávky Náhradních dílů neplatí pro fakturaci pojišťovnám. V těchto případech Dodavatel postupuje dle smluvních cen uzavřených ""mezi Dodavatelem a"" jednotlivými pojišťovnami.


3.) v příloze č. 2 smlouvy: Ceník Servisních služeb o doplnění totožného, resp. obsahově odpovídajícího textu z přílohy č. 1 smlouvy, konkrétně:
""Výše uvedené jednotkové ceny za 1 hodinu výkonu neplatí pro fakturaci pojišťovnám. V těchto případech Dodavatel postupuje dle smluvních cen uzavřených mezi Dodavatelem a jednotlivými pojišťovnami.""

Dotaz zní: Mohl by zadavatel akceptovat tyto úpravy smlouvy, aby se případný dodavatel služeb nedostal do rozporu se smluvními ujednáními ve smlouvách, které má uzavřeny s jednotlivými pojišťovnami?

Odpověď.
Na základě obdrženého dotazu objednatel uveřejnil novou přílohu E - v1_0227008380_Př. E - Servis_a_ND_ke_kupní_smlouvě_072019 (11)

Objednatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 10.12.2020, do 23:59 hodin.

S pozdravem
Eva Balíková
Letiště Praha, a.s.


Attachments
- v1_0227008380_Př. E - Servis_a_ND_ke_kupní_smlouvě_072019 (11).docx (83.71 KB)