Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna poklopů a zkapacitnění kabelovodu ve stripu RWY 06/24
Odesílatel Zuzana Pfefferová Stulíková
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2022 10:27:56
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č.1:
V soupisu prací části „Zkapacitnění kabelovodu RWY 06/24“ v objektu VON, oddílu VON-VRN3 se nachází položka pořadové číslo 153 – Oplocení staveniště výšky 1,0m, celkové délky 2596,0 m.
Ve výkresu „C.4 Situace ZOV“ je uvedeno, že oplocení má být zbudováno v jiné investiční akci probíhající současně s realizaci předmětné stavby.
DOTAZ: Bude zadavatel požadovat ocenění dané položky, nebo ji uchazeči mají ocenit hodnotou 0,-Kč?

Odpověď č.1:
Zadavatel bude požadovat ocenění dané položky. Jedná se o oplocení výšky 1,0m a tímto oplocením se bude oplocovat výkop pro kabelovod z důvodu BOZP.
Samotné oplocení RWY 06/24 a vyjmutí z prostoru SRA je řešeno v jiném projektu.