Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Překladatelské služby a jazykové korektury
Odesílatel Kateřina Sekerová
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2022 14:24:02
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1
Chápeme správně, že k prokázání kvalifikace postačí v nabídce předložit čestné prohlášení a předložení dokumentů by bylo jen na Vaše případné vyžádání? Budete pak dokumenty (diplomy, certifikáty) požadovat předložit pouze v prosté kopii nebo bude třeba doložit originál / ověřenou kopii?

Odpověď č. 1
Ano, chápete správně. V případě, že si dokumenty vyžádáme budou postačovat v prosté kopii a pouze v případě, že doložené dokumenty vyhodnotíme, jako nedůvěryhodné budeme požadovat doložit ověřenou kopii.

Dotaz č. 2
Je možné blíže upřesnit, jaké konkrétní oblasti by se měl týkat vzorový překlad odborného textu? V zadávací dokumentaci jsou pod pojmem odborný/technický text uvedeny různé oblasti (finance, strojírenství, letecká doprava,…).

Odpověď č. 2
Není možné blíže upřesnit, jaké konkrétní oblasti se bude vzorový překlad odborného textu týkat, a to z níže uvedených důvodů:
a) v reálné situaci, kdy bude objednán expresní překlad, dodavatel se oblast odborného textu dozví ve chvíli, kdy obdrží objednávku na expresní překlad, který bude muset přeložit do předem stanovené doby dle podmínek ve smlouvě;
b) při objednání expresního překladu budou tento překlad provádět osoby, které prokázaly kvalifikaci v souladu s bodem III.1.a) a zároveň překládaly text dle bodu VII. ad b) zadávacích podmínek.

Dotaz č. 3
1 normostranou je myšlen cílový (přeložený) text nebo zdrojový text?

Odpověď č. 3
1 normostranou je myšlen zdrojový text

Dotaz č. 4
V zadání uvádíte, že kvalifikovanou osobou je takový překladatel, který absolvoval vysokoškolské studium filologie či filozofické fakulty v oboru anglický jazyk a literatura či jiného obdobného vysokoškolského studia nebo které absolvovaly překladatelskou zkoušku minimálně úrovně C1. Musí stejné požadavky splňovat i překladatel, který je rodilým mluvčím anglického jazyka?

Odpověď č. 4
Ano stejné požadavky musí splňovat i rodilý mluvčí, a to z toho důvodu, že pro získání vysokoškolského diplomu nebo certifikátu, musí daná osoba absolvovat odborné zkoušky, které posuzuji kvalifikované osoby. Na základě absolvovaných odborných zkoušek získá daná osoba diplom nebo certifikát, který vypovídá o jeho překladatelské úrovni.