Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení POSKYTOVÁNÍ CENTRÁLNÍHO TISKOVÉHO ŘEŠENÍ
Odesílatel Ondřej Němeček
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.12.2018 14:20:47
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) tímto uveřejňuje na profilu zadavatele vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který o předmětné vysvětlení požádal.
Znění žádosti o vysvětlení:

Dotaz č. 1:
žádáme o objasnění k zadávací dokumentaci:
1) v bodě VI.6.3. ZD zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti formou čestného prohlášení, které je součástí přílohy F zadávací dokumentace. Příloha F zadávací dokumentace obsahuje namísto čestného prohlášení pokyny pro registraci do Registru známých dodavatelů. Prosíme o poskytnutí vzoru čestného prohlášení.

Odpověď na dotaz č. 1:
Zadavatel v návaznosti na dotaz upravuje znění článku VI.6.3 takto:
„Základní způsobilost prokazuje dodavatel čestným prohlášením, pro které je oprávněn použít vzor, který je přílohou G této Zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele v souladu s platným zápisem dodavatele v obchodním rejstříku nebo osobou oprávněnou jednat na základě plné moci.“

Současně s tím Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci o Přílohu G - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.

Zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 neprodlouží lhůtu pro podání nabídek, protože výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace neprovedl změnu a/nebo doplnění zadávacích podmínek, jejichž povaha by vyžadovala prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Přílohy: Příloha č.1 – 0222004742_ZD_OŘ_Poskytování centrálního tiskového řešení II
Příloha č.2 – Příloha G - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti


Ondřej Němeček Marek Janeček
člen komise člen komise


Přílohy
- 4470 Vysvětlení ZD_1.pdf (493.75 KB)
- 0222004742_ZD_OŘ_POSKYTOVÁNÍ CENTRÁLNÍHO TISKOVÉHO ŘEŠENÍ II.pdf (642.07 KB)
- 0222004742_ZD_Příloha G_Čestné prohlášení_základní způsobilost.docx (32.17 KB)