Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení POSKYTOVÁNÍ CENTRÁLNÍHO TISKOVÉHO ŘEŠENÍ
Odesílatel Ondřej Němeček
Organizace odesílatele Letiště Praha, a. s. [IČO: 28244532]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2018 17:27:23
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vážená paní, Vážený pane,
v rámci zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „Zákon“) tímto uveřejňuje
na profilu zadavatele vysvětlení a změnu včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele, který
o předmětné vysvětlení požádal.
Znění žádosti o vysvětlení:
Dotaz č. 2:
žádáme o objasnění k zadávací dokumentaci:
Rozumíme tomu správně, že, dle bodu IV.1.8. ZD, se nyní nemusíme zapsat do Registru známých dodavatelů letištních
dodávek letiště Praha/Ruzyně. Toto budeme provádět až v případě, že budeme vítězi výběrového řízení. Je tomu tak?
Odpověď na dotaz č. 2:
V zadávací dokumentaci (ZD) je bod IV.1.8 specifikován takto:
IV.1.8. Uchazeč se podáním nabídky zavazuje, že do doby 70 dnů od oznámení výsledků výběrového řízení bude
zapsán vítěz do Registru známých dodavatelů letištních dodávek letiště Praha/Ruzyně. Nutné úkony a potřebné
informace jsou uvedeny v příloze F této Zadávací dokumentace.
Zadavatel požaduje, aby vybraný vítěz byl zapsán do Registru známých dodavatelů letištních dodávek letiště
Praha/Ruzyně do určené lhůty 70 dnů. Je volbou uchazeče, kdy zahájí proces registrace, aby splnil tuto podmínku.
Jak tedy plyne z uvedené citace ZD, vzniká povinnost zápisu do Registru známých dodavatelů letištních dodávek
letiště Praha/Ruzyně až vítěznému účastníkovi. Požádat o zápis však může jakýkoliv účastník v průběhu zadávacího
řízení.
Všem dodavatelům
NAŠE ZNAČKA/OUR REF.: 0222004742 VYŘIZUJE/RESP.: Ondřej Němeček DATUM/DATE: 6. 12. 2018
Dále zadavatel v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:
Původní lhůty:
Elektronické podání nabídek: 13. prosince 2018, 12:00 hod.
Nové lhůty:
Elektronické podání nabídek: 21. prosince 2018, 12:00 hod.
Ostatní podmínky stanovené pro podávání nabídek se nemění.


Přílohy
- 4742 Změna ZD_1.pdf (583.57 KB)