Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oznámení o zahájení "Programu ventilace"
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Letiště Praha, a.s. realizuje Program doplňkových protihlukových opatření (dále jen „Program ventilace“) v rámci svého hlukového managementu. Předmětem Programu ventilace je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (tzv. rekuperací) zajišťujících kontinuální výměnu a ohřev/ochlazení vzduchu bez nutnosti přímého větrání v budovách určených k trvalému bydlení nacházející se v hlukově dlouhodobě nejzatíženější oblasti ochranného hlukového pásma, jmenovitě Městská část Praha - Přední Kopanina a obce Horoměřice, Jeneč, Kněževes a Dobrovíz.

Seznam povinných dodavatelů (dále jen „Seznam“) bude spravovaný Letištěm Praha, a.s. a bude obsahovat realizační a montážní firmy, které prokáží svoji odbornou způsobilost pro realizaci opatření z Programu ventilace.

Smyslem Seznamu v žádném případě není zvýhodňovat některé konkrétní firmy ani žádné konkrétní výrobky a technologie. Seznam povinných dodavatelů (dále jen „Seznam“) má za cíl žadatelům o příspěvek zaručovat určitou míru kvality a zajištění splnění základních technických podmínek Programu ventilace, zejména snížení hlukové zátěže. Z tohoto důvodu Letiště Praha, a.s. zavádí tento Seznam. Zápis do Seznamu bude bezplatný.

Instalaci opatření mohou realizovat pouze dodavatelé zapsáni v Seznamu na základě stanoveného smluvního vztahu mezi žadatelem o příspěvek a vybraným dodavatelem ze Seznamu. Příspěvek je poskytnut každému, kdo o něj požádá, doloží povinné přílohy a splní všechny podmínky Programu ventilace. Letiště Praha, a. s. v rámci realizace Opatření není třetí smluvní stranou. Žadatel si hradí realizaci opatření vlastními prostředky, které jsou mu dle stanovených podmínek programu zpětně proplaceny.

Závaznou přihlášku do Seznamu povinných dodavatelů můžete na adrese https://www.prg.aero/registrace-do-seznamu-povinnych-dodavatelu

Před vyplněním žádosti o zařazení do Seznamu povinných dodavatelů si prosím přečtěte „informace k žádosti o zápis do seznamu dodavatelů“ a „ Technické podmínky instalace ventilací“.

Další informace k vyplnění a administraci žádosti naleznete na webových stránkách programu https://www.prg.aero/seznam-dodavatelu
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Letiště Praha, a. s.
Ochrana životního prostředí
K letišti 1019/6
16008 Praha 6
Kontakt: Mgr. Ing. Ilona Emmerová
ilona.emmerova@prg.aero
tel. 220 111 158
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Postup zadání: jiný
Datum pro předběžný zájem:
Datum pro žádosti o účast:
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 28.01.2020 15:00