Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přemístění TWY R + odbavovací stání OP JIH – projektová dokumentace
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je vypracování dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby a vykonávání autorského dozoru pro stavbu „Přemístění TWY R + odbavovací stání OP JIH“.
V rámci výstavby akce „Přemístění TWY R + odbavovací stání OP JIH“ dojde ke změně užívání RWY 04/22 (APN, TWY, odstavná plocha). Součástí předmětu zakázky jsou i veškeré projekční práce v souvislosti s touto změnou. Veškerými projekčními pracemi se rozumí změna ochranných pásem, změna VDZ, demontáž SZZ a navigačních zařízení, nikoli stavební úpravy vozovky RWY 04/22.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: e-mailem na adresu vr0224004079@cah.cz
Kontakt: Daniela Urbanová, daniela.urbanova@cah.cz, tel. 220112234
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: mimo režim ZZVZ s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.05.2018 10:00
Datum zahájení: 17.04.2018 13:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):